Installation: Tumblr HQ, NYC

Photos by Valentine Uhovski